JavaScript集合类型的概念、特点和常见操作总结

JavaScript集合类型的概念、特点和常见操作总结 第一张

JavaScript集合类型的概念

JavaScript集合类型是一种数据结构,它允许存储多个值,并且支持对这些值进行查找、添加、删除和更新操作。JavaScript集合类型有很多种,比如数组、对象、Map、Set等。

JavaScript集合类型的特点

1. 集合类型可以存储多个值,比如数组可以存储多个元素,对象可以存储多个属性,Map可以存储多个键值对,Set可以存储多个唯一的值。

2. 集合类型支持查找、添加、删除和更新操作,比如数组可以使用索引查找元素,可以使用push()和pop()添加和删除元素,可以使用splice()更新元素;对象可以使用属性名查找属性,可以使用delete删除属性,可以使用赋值操作更新属性;Map可以使用键查找键值对,可以使用set()添加键值对,可以使用delete()删除键值对,可以使用set()更新键值对;Set可以使用has()查找值,可以使用add()添加值,可以使用delete()删除值,可以使用add()更新值。

JavaScript集合类型的常见操作

数组的常见操作

// 创建数组
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];

// 访问数组元素
let firstElement = arr[0];

// 添加数组元素
arr.push(6);

// 删除数组元素
arr.pop();

// 更新数组元素
arr[0] = 10;

// 查找数组元素
let index = arr.indexOf(3);

对象的常见操作

// 创建对象
let obj = {
  name: 'John',
  age: 20
};

// 访问对象属性
let name = obj.name;

// 添加对象属性
obj.gender = 'male';

// 删除对象属性
delete obj.age;

// 更新对象属性
obj.name = 'Tom';

// 查找对象属性
let hasName = obj.hasOwnProperty('name');

Map的常见操作

// 创建Map
let map = new Map();

// 添加Map键值对
map.set('name', 'John');

// 访问Map键值对
let name = map.get('name');

// 删除Map键值对
map.delete('name');

// 更新Map键值对
map.set('name', 'Tom');

// 查找Map键值对
let hasName = map.has('name');

Set的常见操作

// 创建Set
let set = new Set();

// 添加Set值
set.add(1);

// 访问Set值
let hasOne = set.has(1);

// 删除Set值
set.delete(1);

// 更新Set值
set.add(2);

// 查找Set值
let hasTwo = set.has(2);

© 版权声明
THE END
分享